پروژه های شاخص

سامانه بهره وری آب کشاورزی (سباک)

سامانه بهره وری آب کشاورزی (سباک)

مطالعات مذکور که با هدف به روز رسانی سند ملی آب کشاورزی خراسان شمالی در راستای تحقق اهداف آیین نامه اجرایی بهینه‌سازی مصارف آب مصوب سال ۱۳۷۵ انجام پذیرفت تنها پروژه‌ای است که در میان چهار طرح تعریف شده به روز رسانی سند ملی آب با موفقیت به انجام رسید و در خرداد ماه ۹۴ طی سفر استانی دولت تدبیر و امید توسط معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس اکبری رونمایی و بهره‌برداری گردید.

سامانه پشتیبانی تصمیم منابع آب (HyS)

سامانه پشتیبانی تصمیم منابع آب (HyS)

در دو دهه گذشته، سامانه‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری به ضرورت انکار ناپذیری در مدیریت صحیح منابع آب مبدل گردیده است. گر چه با توجه به ماهیت متنوع منابع آب و کثرت موضوعات / مسائل مدیریتی (مرتبط با زمینه‌های اجتماعی / سیاسی / اقتصادی) آن، هنوز تا بلوغ فنون پشتیبانی تصمیم راه زیاد و دشواری در پیش است. در عین حال و به یقین می‌توان گفت اعمال شیوه‌های مدیریتی یکپارچه منابع آب توام با نگرشی جامع (درمکان و زمان) بر حوضه‌های متوسط و بزرگ بودن سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری غیر ممکن است. سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری برای نخستین بار توسط شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در راستای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به منظور بهبود مدیریت منابع آب و ارتقا توان تصمیم مدیران در محدوده‌های مطالعاتی محولات ازغند، نیشابور، بجنورد و سملقان به انجام رسیده است که توسط معاونین محترم وزیر نیرو در اردیبهشت ماه ۹۴ رونمایی گردید.

استقرار مدیریت راهبردی منابع آب در استان خراسان جنوبی

استقرار مدیریت راهبردی منابع آب در استان خراسان جنوبی

تمام کارشناسان و خبرگان آب، مسایل و مشکلات آب کشور و راه حل‌های آن را به خوبی می‌دانند و بر ضرورت استقرار مدیریت یکپارچه منابع (IWRM) اتفاق نظر کامل دارند. اما مشکلات کمی و کیفی آب یک شبه به پایان نمی‌رسد و اصلاح آن نیازمند تغییر در نگرش جامعه نسبت به آب و مدیریت آب است. بنابر درس‌های گذشته بهترین روش استقرار (مدیریت راهبردی) با مشارکت تمامی گروداران آب است که منتهی به برنامه‌های عملیاتی می‌گردد. مدیریت راهبردی منابع آب به منظور رسیدن از “وضع موجود” به “وضع مطلوب یا چشم‌انداز” است که از طریق تدوین ” نقشه راه” محقق می‌گردد. این پروژه برای نخستین بار در کشور توسط شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس در استان خراسان جنوبی به انجام رسیده است.