پروژه های شاخص

سامانه مديريت آب کشاورزي (سماک)

سامانه مديريت آب کشاورزي (سماک)

مطالعات مذکور که با هدف به روز رساني سند ملي آب کشاورزي خراسان شمالي در راستاي تحقق اهداف آيين نامه اجرايي بهينه‌سازي مصارف آب مصوب سال ۱۳۷۵ انجام پذيرفت تنها پروژه‌اي است که در ميان چهار طرح تعريف شده به روز رساني سند ملي آب با موفقيت به انجام رسيد و در خرداد ماه ۹۴ طي سفر استاني دولت تدبير و اميد توسط معاون محترم وزارت جهاد کشاورزي جناب آقاي مهندس اکبري رونمايي و بهره‌برداري گرديد.

سامانه پشتيباني تصميم منابع آب (HyS)

سامانه پشتيباني تصميم منابع آب (HyS)

در دو دهه گذشته، سامانه‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري به ضرورت انكار ناپذيري در مديريت صحيح منابع آب مبدل گرديده است. گر چه با توجه به ماهيت متنوع منابع آب و كثرت موضوعات / مسائل مديريتي (مرتبط با زمينه‌هاي اجتماعي / سياسي / اقتصادي) آن، هنوز تا بلوغ فنون پشتيباني تصميم راه زياد و دشواري در پيش است. در عين حال و به يقين مي‌توان گفت اعمال شيوه‌هاي مديريتي يكپارچه منابع آب توام با نگرشي جامع (درمكان و زمان) بر حوضه‌هاي متوسط و بزرگ بودن سامانه پشتيباني تصميم‌گيري غير ممكن است. سامانه پشتيباني تصميم‌گيري براي نخستين بار توسط شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس در راستاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني به منظور بهبود مديريت منابع آب و ارتقا توان تصميم مديران در محدوده‌هاي مطالعاتي محولات ازغند، نيشابور، بجنورد و سملقان به انجام رسيده است كه توسط معاونين محترم وزير نيرو در ارديبهشت ماه ۹۴ رونمايي گرديد.

استقرار مديريت راهبردي منابع آب در استان خراسان جنوبي

استقرار مديريت راهبردي منابع آب در استان خراسان جنوبي

تمام كارشناسان و خبرگان آب، مسايل و مشكلات آب كشور و راه حل‌هاي آن را به خوبي مي‌دانند و بر ضرورت استقرار مديريت يكپارچه منابع (IWRM) اتفاق نظر كامل دارند. اما مشكلات كمي و كيفي آب يك شبه به پايان نمي‌رسد و اصلاح آن نيازمند تغيير در نگرش جامعه نسبت به آب و مديريت آب است. بنابر درس‌هاي گذشته بهترين روش استقرار (مديريت راهبردي) با مشاركت تمامي گروداران آب است كه منتهي به برنامه‌هاي عملياتي مي‌گردد. مديريت راهبردي منابع آب به منظور رسيدن از “وضع موجود” به “وضع مطلوب يا چشم‌انداز” است كه از طريق تدوين ” نقشه راه” محقق مي‌گردد. اين پروژه براي نخستين بار در كشور توسط شركت مهندسين مشاور هيدروتك توس در استان خراسان جنوبي به انجام رسيده است.