ژانویه 13 2021 0دیدگاه

موفقیت مشاورین عالی شرکت دانش بنیان هیدروتک توس در کسب رتبه برتر

طرح پژوهشی دکتر علی نقی ضیائی و دکتر حسین انصاری با عنوان “بررسی تأثیر انواع روش ها و مدیریت آبیاری بر نفوذ عمقی و تغذیه آب زیرزمینی با مدل سازی عددی” به عنوان طرح پژوهشی برتر در سطح آب منطقه ای خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ انتخاب شده است.

این طرح براساس اهمیت تغذیه آب های زیرزمینی از اراضی تحت آبیاری و محاسبه تغذیه جهت مدیریت بهتر منابع آب و با توجه به اینکه تغذیه آب های زیرزمینی یکی از اجزای مهم چرخه آب در طبیعت است و در مناطق خشک و نیمه خشک، نزولات جوی کفاف نیاز آبی گیاهان کشت شده را نمی دهد تدوین شده است.

در این پژوهش مقدار رطوبت در اعماق مختلف در دو مزرعه تحت آبیاری شیاربی و بارانی به صورت روزانه در دشت نیشابور مورد اندازه گیری قرار گرفته است و نتایج نشان داده است که با افزایش تعداد دفعات آبیاری و کاهش عمق آبیاری، مقدار نفوذ عمقی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

گفتنی است این طرح تحت نظارت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ظرف مدت دوسال و با کمک تیم دانشجویی انجام شده است.

دریافت فایل PDF طرح