آوریل 24 2018 0دیدگاه

انتصاب دكتر حسين انصاری به سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد در حکمی دكتر حسين انصاری استاد دانشكده کشاورزی دانشگاه را به مدت دو سال به سمت معاون اداري و مالي دانشگاه فردوسی مشهدمنصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با عنايت به تخصص، تعهد، دلسوزي و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت معاون اداري و مالي دانشگاه منصوب مي شويد. تلاش در جهت تحقق ماموريت هاي سند راهبردي دانشگاه، توسعه و تكميل سامانه هاي الكترونيكي، اهتمام در جهت كرامت دانشگاهيان و ارباب رجوع، توجه به امور رفاهي اعضاي هيات علمي و كاركنان، بهره وري منابع و رعايت صرفه و صلاح دانشگاه و نظارت بر قراردادهاي مالي و پيمانكاران و قانون مداري از جمله مواردي است كه انتظار مي رود توسط جنابعالي مورد توجه خاص قرار گيرد. اميدوارم با اتكال به قدرت لايزال الهي، با بهره مندي از خرد جمعي و مشاركت تمامي اركان دانشگاه در پيشبرد اهداف دانشگاه فردوسي مشهد، موفق باشيد.