دسامبر 06 2020 0دیدگاه

برگزاری وبینار تخصصی در حوزه کشاورزی با محوریت معرفی دستاوردهای شرکت دانش بنیان هیدروتک توس

وبینار تخصصی ابزارهای مدیریت دانایی محور در بهره وری آب کشاورزی (معرفی سامانه مکان محور و تحت وب “سباک”) شرکت دانش بنیان هیدروتک توس توسط مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار گردید.

سخنرانان:

دکتر حسین انصاری (استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر علیرضا سلطانی (معاون فنی شرکت دانش بنیان هیدروتک توس)

لینک وبینار