منابع انــسانی

مشاورین

حسين انصاري (مشاور عالی)

دكتري علوم مهندسي آبياري و زهكشي دانشگاه تربيت مدرس

كامران داوري (مشاور فنی)

دكتري علوم مهندسي كشاورزي، بيوسيستم‌ها دانشگاه مك گيل، كانادا

علي‌نقي ضيايي (رئیس کمیته فنی)

دكتري علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز

مدیران و معاونین

مهدی خدیوی (مدیرعامل)

کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علیرضا سلطانی (معاون فنی)

دكتري علوم مهندسي آب دانشگاه شیراز

مجتبی دشتی (معاون برنامه ریزی و منابع انسانی)

علی اکبر اورعی گلمکانی (مدیر بخش نظارت)

كارشناسي ارشد عمران سازه