منابع انــسانی

مدیران

علیرضا سلطانی (معاون فنی)

دكتري علوم مهندسي آب دانشگاه شیراز

حسين انصاري (مشاور عالی)

دكتري علوم مهندسي آبياري و زهكشي دانشگاه تربيت مدرس

كامران داوري (مشاور فنی)

دكتري علوم مهندسي كشاورزي، بيوسيستم‌ها دانشگاه مك گيل، كانادا

علي‌نقي ضيايي (رئیس کمیته فنی)

دكتري علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز