تلفن تماس 1

35414017 (51)

تلفن تماس 2

35414018 (51)

فکس

35414019 (51)

آدرس شرکت

مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ساختمان مرکزی پارک، واحد ۵۰۹

Primary E-mail

info@hydrotechtoos.ir

Secondary E-mail

hydrotechtoos@yahoo.com