لیست فراخوان های جاری شهرداری مشهد


حوزه مربوطه عنوان طرح نوع طرح مهلت ارائه پیشنهاد