سامانه سباک، یکی از ابزارهای برخط مدیریت «چرخة آب در طبیعت» است، که با محوریّت بخش کشاورزی، در جستجوي بهبود بهره‏وري آب است، تا از اين طريق، تعادل‏بخشي منابع آب و در نتيجه «پايداري آنها، محيط‌زيست و کشاورزي» فراهم گردد. درنتیجه، این سامانه مي‏تواند آغازگر تحوّلي جدّي در مديريت دانش‌محور آب در کشور باشد.

Development
Design
Marketing

سباک

  • 96
  • 97
  • 98
  • 99