طرح های تحقیقاتی

انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه های مختلف

خشکسالی و تغییر اقلیم

مدیریت مشارکتی منابع آب

مدل‌سازی آب سطحی و زیرزمینی

مدیریت راهبردی منابع آب

الگوی بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی

اقتصاد آب و انرژی

بازار آب