مطالعات

دپارتمان منابع آب

 • مدل مفهومي آب سطحي و زيرزميني
 • مطالعات هيدروژئوشيمي
 • کاربرد ايزوتوپ‌ها در مطالعات منابع آب
 • توسعه مدل‌هاي شبيه‌سازي کمي و کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني
 • سامانه پشتيباني تصميم منابع آب(DSS)
 • تهيه بيلان محدوده‌هاي مطالعاتي ( سالانه، برخط )
 • تمديد ممنوعيت دشت‌ها
 • آب‌هاي نامتعارف ( شور و لب شور، پساب )
 • مديريت راهبردي منابع آب (مديريت مشارکتي)
 • تخصيص و برنامه‌ريزي منابع آب
 • سامانه‌هاي هشدار سيل
 • مدل‌سازي اثر تغيير اقليم بر منابع آب (سطحي و زيرزميني)
 • ايجاد بازار آب و قيمت گذاري آب در مصارف مختلف با استفاده از چارچوب‌هاي علمي و عملي
 • بهبود و بهينه‌سازي شبکه سنجش و پايش منابع آب سطحي و زيرزميني (اصلاح شبکه تيسن، مکان‌يابي حفر چاه‌هاي مشاهده‌اي)

دپارتمان آبياري و زه‌كشي

 • به روزرساني سند ملي آب كشاورزي
 • ايجاد و استقرار سامانه‌هاي بهره‌وري آب كشاورزي (سبا)
 • طرح‌هاي بهره‌برداري از آب‌هاي مرزي
 • طراحي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار و كم فشار
 • ساماندهي تشكل‌هاي آب‌بران شبكه‌ها
 • مطالعات و طراحي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي درجه‌هاي ۱ و ۲ و ۳ و ۴ (اصلي و فرعي)
 • اتوماسيون‌سازي سيستم‌هاي آبياري و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
 • طراحي فضاي سبز و مديريت هوشمند فضاي سبز شهري
 • طرح‌هاي تامين آب جهاد کشاورزي
 • تدوين الگوي بهينه محصولات كشاورزي يا مطالعات بهينه‌سازي الگوي کشت در مقياس خرد و کلان
 • ارزيابي شبكه‌هاي آبياري
 • ارزيابي بهره‌وري آب
 • توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي
 • مطالعات جداسازي آب شرب از فضاي سبز
 • مطالعات و طراحي سيستم‌هاي آبياري سطحي،‌ زير سطحي
 • مطالعات تاٌسيسات انحراف آب و بندهاي انحرافي و دهانه آبگير

دپارتمان محيط زيست

 • ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرح هاي عمراني اعم از سد و شبکه آبياري و زهکشي، صنايع و معادن، خطوط لوله نفت و گاز، نيروگاه، بزرگراه‌ها، طرح‌هاي گردشگري، احداث شبکه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهري، صنعتي و استفاده مجدد از پساب تصفيه شده و ….
 • مديريت پسماند اعم از: مطالعات طرح جامع پسماندهاي شهري، مطالعات خوداظهاري پسماند صنعتي، مطالعات LCA پسماند شهري و صنعتي
 • مدل‌سازي و ارزيابي کيفي منابع آب اعم از سدها، رودخانه‌ها و منابع آب زيرزميني
 • ارزيابي ريسک و مديريت بحران زيست محيطي
 • تعيين حريم کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني
 • مطالعات زيست محيطي طرح‌هاي جامع آب، طرح هاي توسعه صنعتي و زيربنايي و …..
 • مديريت و پايش زيست محيطي منابع آب، صنعت، منابع آلاينده و ….
 • شبيه‌سازي کيفي منابع آب سطحي و مخازن و درياچه‌ها
 • کاربرد فناوري سنجش از دور در ارزيابي کيفي آب مخازن سدها درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور
 • رديابي آلودگي آب‌هاي سطحي با تکنيک‌هاي سنجش از دور

دپارتمان آب و فاضلاب

 • ايجاد و استقرار مدل‌هاي هيدروليکي آب و فاضلاب (شوک‌پذيري کمي و کيفي)
 • تله متري و تجهيزات اندازه‌گيري و ارسال خودکار داده در شبکه‌هاي آب و فاضلاب
 • طرح جامع تله GIS و بانک مکاني داده
 • طراحي خطوط انتقال و توزيع آب شهري و روستايي
 • طراحي شبکه فاضلاب
 • طراحي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب
 • طراحي آب شيرين‌کن و سيستم‌هاي تصفيه آب و فاضلاب
 • طراحي مخازن و ايستگاه‌هاي پمپاژ
 • ساماندهي مشترکين خاص فاضلاب
 • مطالعات تامين آب پايدار شهرها و روستاها با رويکرد پدافند غيرعامل

دپارتمان مديريت طرح و فاينانس

 • مطالعات ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها
 • مطالعات مهندسي ارزش
 • مديريت طرح‌هاي شبکه آب و فاضلاب
 • مديريت طرح تصفيه‌خانه فاضلاب
 • مديريت طرح‌هاي منابع آب (تعادل بخشي آب زيرزميني)
 • مديريت جامع و هوشمند منابع آب
 • جذب سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي تامين آب شرب و صنعت و …
 • سرمايه‌گذاري شبکه و تصفيه‌خانه فاضلاب
 • سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جداسازي آب شرب و بهداشت و بسته‌بندي آب
 • تهيه قراردادها و اسناد سرمايه‌گذاري از طريق بيع متقابل، BOO و BOT