دسامبر 07 2022 0دیدگاه

حضور شرکت دانش بنیان هیدروتک توس در نمایشگاه هفته پژوهش

شرکت دانش بنیان هیدروتک توس در هفته پژوهش در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد از سامانه جامع مدیریت آب رونمایی کرد.