منابع انــسانی

مشاورین

ansari

حسين انصاري (مشاور عالی)

دكتري علوم مهندسي آبياري و زهكشي دانشگاه تربيت مدرس

davari

كامران داوري (مشاور فنی)

دكتري علوم مهندسي كشاورزي، بيوسيستم‌ها دانشگاه مك گيل، كانادا

ziaee

علي‌نقي ضيايي (رئیس کمیته فنی)

دكتري علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز

مدیران و معاونین

khadivi

مهدی خدیوی (مدیرعامل)

کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

nassalh

نسرین صالح نیا (عضو هیئت مدیره)

دکتری هواشناسی کشاورزی

nargsalh

نرگس صالح نیا (عضو هیئت مدیره)

دکتری اقتصاد

soltani

علیرضا سلطانی (معاون فنی)

دكتري علوم مهندسي آب دانشگاه شیراز

dashti

مجتبی دشتی (معاون برنامه ریزی و منابع انسانی)

کارشناس مدیریت دولتی

oraee2

علی اکبر اورعی گلمکانی (مدیر بخش نظارت)

دانشجوی دکتری عمران