نشریات

کتاب ها

کتاب مدیریت پایای آب زیرزمینی

نویسندگان: کامران داوری – هاشم درخشان

گزارش طرح تدبیر آب مشهد

نویسندگان: کامران داوری – حمید عمرانیان خراسانی

کتاب آب مشهد

کتاب آب استان خراسان رضوی

محدوده مطالعاتی مشهد

برخی از انتشارات علمی مشاور

عنوان/ شرح پروژه پژوهشگر تاريخ
 Integrated Water Resources Management and Scale Problem, Integrated Water Resources Management, Iran, Mashhad, Dec.21-22, 2004. کامران  داوری ۲۰۰۴
 Estimation of the Reasons of Qanat Degredation and Its Effects on Villagers’ Participation (Case Study of Six Regions in the Khorassan Province). 2007. 4th Asian Regional Conference & 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management.  Tehran, Iran کامران  داوری ۲۰۰۷
تعادل‌يابي بيلان آب زيرزميني در دشت فيض‌آباد، گروه آبياري و زهكشي، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۶ کامران  داوری ۱۳۸۶
مديريت منابع آب حوضه آبريز دشت ازغند با استفاده از مدل SWAP، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه آبياري و زهكشي، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۶ کامران  داوری ۱۳۸۶
“Model for simulation of winter wheat yield under dryland and irrigated conditions” J. Agr. Water Management. Vol. (58): 1-17. علی نقی ضیایی ۲۰۰۳
 ”Fractal scaling and simulation of velocity components and turbulent shear stress in open channel flow.” J. Chaos, Solitons, and fractals, Vol. 24:1031-1045 علی نقی ضیایی ۲۰۰۵
”Fractal-Markovian scaling of turbulent bursting process in open channel flows.” J. Chaos, Solitons, and fractals, Vol. 25: 307-318 علی نقی ضیایی ۲۰۰۵
 ”Using vorticity to define conditions at multiple open boundaries for simulating flows in a simplified vortex settling basin.” Int. J. Numerical Methods in Fluids, Vol. 54:1-28. علی نقی ضیایی ۲۰۰۷
 ” A robust algorithm for computing fluid flows on highly non-smooth staggered grids.”  Int. J. Numerical Methods in Fluids, Vol. 59(9):1011-1033. علی نقی ضیایی ۲۰۰۹
مروري بر مدلهاي بيلان آب: بررسي مدلهاي رياضي مفهومي براي حوضه سيد سجاد رضوي کهنموئي، کامران داوري، بيژن قهرمان و عطاءاله جودوي ۱۳۹۸
آسیب شناسی بیلان آب و ارائه چارچوب برای بهبود آن سیدسجاد رضوی کهنموئی، کامران داوری، امیرعلی داوری ۱۳۹۹
اصول اساسی ارزیابی ردپای آب وچالشهای موجود در ایران سیدسجاد رضوی کهنموئی ۱۳۹۹