سامانه نظارت بر بهره برداری
سامانه مدیریت یکپارچه منابع آب
سامانه تحلیل کف شکنی چاه ها
سامانه مدیریت تولید و مصرف پساب
سامانه مدیریت آب شهری
سامانه مدیریت فضای سبز
سامانه بیلان منابع آب
سامانه مدیریت تولید و مصرف پاب
سامانه مدیریت تولید و مصرف ساب