کتاب‌های انتشاریافته خانواده هیدروتک توس

دیگر انتشارات علمی اعضا

 • آسیب شناسی بیلان آب و ارائه چارچوب برای بهبود آن

  – سیدسجاد رضوی کهنموئی، کامران داوری، امیرعلی داوری

  1399
 • اصول اساسی ارزیابی ردپای آب وچالشهای موجود در ایران

  – سیدسجاد رضوی کهنموئی

  1399
 • مروری بر مدلهاي بيلان آب: بررسی مدلهای رياضی مفهومی برای حوضه

  – سيد سجاد رضوی کهنموئی، کامران داوری، بيژن قهرمان و عطاءاله جودوی

  1398
 • تعادل‌يابی بيلان آب زيرزمينی در دشت فيض‌آباد

  – گروه آبياري و زهكشي، دانشگاه فردوسي مشهد
  – کامران داوری

  1386
 • مديريت منابع آب حوضه آبريز دشت ازغند با استفاده از مدل SWAP

  -پايان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه آبياری و زهكشی، دانشگاه فردوسی مشهد
  – کامران داوری

  1386